நான் ஒரு பிரபலமா
Joined: 
Last seen: 
2 months ago
About
Checkers
Checkers statistics
290
rating
Expert
98matches
52%
wins
(51)
221usual opponent rating
Rating History
Results
Opponent
Result
Rating
Opponent rating
2 months ago
1 - 0
341
11
228
2 months ago
0.5 - 0.5
348
-7
189
2 months ago
(279)
1 - 0
335
13
279
2 months ago
(233)
1 - 0
323
12
233
2 months ago
(221)
1 - 0
311
12
221
2 months ago
1 - 0
292
19
358
2 months ago
0.5 - 0.5
288
4
366
2 months ago
1 - 0
277
11
162
2 months ago
0.5 - 1.5
300
-23
127
2 months ago
(214)
1 - 0
287
13
214
2 months ago
(401)
0 - 1
298
-11
401
2 months ago
(354)
1 - 0
279
19
354
2 months ago
1 - 0
260
19
316
2 months ago
(156)
1.5 - 0.5
255
5
156
2 months ago
0 - 1
272
-17
243
2 months ago
0 - 1
293
-21
171
2 months ago
0 - 1
306
-13
381
2 months ago
1 - 0
295
11
187
2 months ago
1 - 0
280
15
254
Last seen: 
Joined: